اظاقی پر از کتاب

من ماندم و سکوت اطاقی پر از کتاب

آرامشی که دیده ام انگار توی خواب

من ساکتم،اطاق پر از واژه سکوت

من پرسشم،کتاب جواب است در جواب

در قصه های کهنه درختان میوه سرخ

در واژه های شیشه ای شعرها شراب

ای شعر بی دروغ،نگاهی،تبسمی

روح مرا به من برسان شعر بی نقاب

پروانه های نشر نشستند جا به جا

بر شاخه جوان درختان توی قاب


پروانه ای به شاخه عشقم نمی رسد

ممنوعه است خنده خورشید بی حجاب

ای واژه نجیب نگاهت جواز شعر

بر بیتهای منتظر نشر من بتاب

 

نغمه مستشارنظامی

/ 0 نظر / 56 بازدید