گلبرگهای صورتی

بیدار خواهم شد ازین خواب زمستانی
چشمم شعاع نور را حس می کند کم کم
خوابم؟نه بیدارم ...نه بیدارم ...نه بیدارم
گوشم صدای صور را حس می کند کم کم

دستم به گرمای تنت دلگرم خواهد شد
موهای خیسم را عبورت شانه خواهد کرد
امید دارم ،شک ندارم ،زنده خواهم شد
نامت دلم را باز هم دیوانه خواهد کرد

گنجشکهای پیر می دانند می رویم
من دانه ای بودم که زیر خاک می رقصید
این پیله را یک روز یک گنجشک پنهان کرد
پروانه ای بودم که زیر خاک می رقصید

رقصم زمین را گرم خواهد کرد می دانم
من قلب یک آتشفشان نیمه فعالم
از چشمه های گرم اشک و شعرهای داغ
پیداست درمرز جنونم ناخوش احوالم

بیدار خواهم شد ازین خواب زمستانی
این شاخه های خشک را باور نخواهم کرد
آبستن گلبرگ های صورتی هستم
با این خزان بی مروت سر نخواهم کرد

نغمه مستشارنظامی
/ 0 نظر / 53 بازدید